Вътрешни правила

Правилата за работа и дисциплината са съобразени с условията на безкомпромисност , налагани от финансовите пазари.

ЦЕЛТА Е:

Изграждане на устойчива трейдърска психика, съчетана с добър технически анализ и управление на капитала, към  постигане на резултати, включващи се в 5-те процента печеливши.

 Клубът на трейдъра при Форекс училище за трейдъри е регистриран като неправителствена организация с наименование ПИП ИНВЕСТ и Булстат 207620696 в Търговския регистър на Република България.

 1. Членството в ПИП ИНВЕСТ е доброволно и е без обвързващи условия и последствия за страните.
 2. Издържа се самостоятелно чрез членски внос, дарения и стопанска дейност. Получените средства се използват предимно за обучителни цели и административни разходи.
 3. Клубът предлага на членовете си:
 • получаване на познания за структурата и развитието на ценовото движение;
 • изграждане на трейдърски психични качества и практически умения;
 • изграждане на умения за управление на капитала в цялостното разбиране – търговски капитал, резерв, формиране на буфер и умело комбиниране с отделните компоненти;
 • преодоляване на основните психични качества – алчност и страх;
 • изграждане на партньорски взаимоотношения между членовете.
 • познаване и преодоляване на собствените си психични нагласи – алчност и страх;
 • технически познания и тренировка в използване и прилагането им;
 • търгува с реалната сметка на клуба под ръководството на свой колега и самостоятелно;
 • нови концепции в пазарното развитие;
 • да напусне клуба по свое желание.
 1. Допускане за търговия с реалната сметка на клуба е привилегия и се получава по преценка и решение на Управителния съвет, след едно годишно и присъствено членство в клуба без прекъсване.
 2. Допуснатият до търговия с реалната сметка на клуба член, трябва да е посещавал редовно теоретико-практическите занятия през годината, които са безплатни.
 3. Търговията с реалната сметка на клуба се осъществява по правила, утвърдени от Управителния съвет на ПИП ИНВЕСТ. С тези правила търгуващият член се запознава преди започване на търговската дейност.
 4. Членският внос е в размер на 50.00 (петдесет лева) месечно.
 5. Членският внос е дължим до пето число на новия месец. Допуска се просрочие, ако датата съвпада с почивни дни или официални празници.
 6. Предплатен членски внос, не дава директно право за търговия с реалната сметка.
 7. Дарението направено от член на клуба, не го освобождава от прилагане на точки 5, 6 и 7.
 8. Дарение направено от външно лице и не занимаващо се с форекс търговия, дава право за присъждане на званието „Почетен член“, без да са приложими останалите точки от вътрешните правила.
 9. При не внасяне на две и повече вноски членски внос, членуващият се самоизключва. Изключение се прави само при доказано заболяване.
 10. Членството се възстановява при издължаване на пропуснатия членски внос, но срокът за допускане до реална търговия се удължава с 12 (дванадесет) месеца от датата на възстановяване.
 11. На напуснал член, не се възстановяват внесените към момента на напускане суми като членски внос.
 12. При нарушаване на която и да е точка от правилата утвърдени от УС за търговия с реална сметка, се налага предупреждение на нарушителя.
 13. При повторно нарушение се отнема правото на нарушителя за търговия на реалната сметка за срок от 6(шест) месеца. При следващо за 12 (дванадесет) месеца.
 14. Спазването на правилата за търговия на реална сметка се контролира лично от Председателя на Контролния съвет.
 15. На членовете, допринесли за популяризиране и развитие на клуба, по решение на УС се полагат морални, материални и финансови стимули.

Вътрешните правила са изработени съгласно Устава, дейността и целите на сдружението ПИП ИНВЕСТ.

Форма на молбата за членство:

Молба
от .................................................
Моля да бъда приет за член на ПИП ИНВЕСТ, считано от............... г.
Съгласен съм с членския внос от 50,00 лв. месечно и с вътрешните правила и устава на сдружението.

    Този сайт използва бисквитки, за да подобри Вашето сърфиране. С посещението си Вие се съгласявате с използването на бисквитки!      СЪГЛАСЕН СЪМ!